Zárójelentés

A pályázat lezárultát és az eredményhirdetést követően ITT tesszük közzé a „Törőcsik Mari színművésznő XI. kerületi emlékhelyének megtervezése” tárgyú pályázat zárójelentését.

Eredményhirdetés

Bevezetés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fontosnak tartja egy olyan köztéri alkotás emlékhelyként való létrehozását, mely megjelenésével felhívja a figyelmet Törőcsik Mari művésznő munkásságára, annak jelentőségére és emléket állít életének. Erre alkalmas helyszín - a Budapest Főváros tulajdonában lévő – Törőcsik Mari park zöldfelülete.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata mint ajánlatkérő (Újbuda Önkormányzata vagy Kiíró) 146/2023. (VI. 15.) XI.ÖK, valamint a 176/2023. (VII. 27.) XI. ÖK határozatai alapján nyílt pályázatot hirdet a XI. kerületi Feneketlen-tónál található Törőcsik Mari parkban (hrsz.: 4465) Újbuda díszpolgára, Törőcsik Mari színművésznő tiszteletére elhelyezendő köztéri alkotás megtervezése céljából (Pályázat).

Törőcsik Mari (1935-2021) a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kulturális élet legtöbbet díjazott művésze volt, 2016 óta Újbuda díszpolgára. 

Újbuda Önkormányzata az alábbiakban leírtakkal kívánja segíteni a pályázókat az alkotó gondolkodásban. A tervezett emlékhellyel kapcsolatos legfőbb elvárás, hogy az Törőcsik Mari töretlen életpályájának sokféle irányára reflektáló köztéri alkotás legyen, amely igazodik a művésznő nyitott, korát meghaladó életfelfogásához, közvetlen, barátságos személyiségéhez, ugyanakkor illeszkedik a parkos, zöld környezetbe és kapcsolatot tud teremteni az arra járókkal, a fiatalabb és idősebb generációkkal egyaránt.

 Az elvárások részletezése az alábbi:

 • A Pályázat fontos szempontja, hogy olyan művel gazdagodjon Budapest, és benne Újbuda köztéri műalkotásainak összessége, mely el tud rugaszkodni a pátosz és a nosztalgia kategóriáitól, s a komplexitást, az emlékek és emlékezés sokféleségét, egy ekkora életmű és népszerű személyiség különböző rétegeinek egymásra rakódását, s az ebben rejlő lehetőségeket és kihívásokat nemcsak tudomásul veszi, de gondolatisága középpontjába is helyezi.

 • Kiíró sem az emlékhely, alkotás karakterére, sem a választott technológiákra vonatkozóan nem tesz megkötést, de elvárja mindezek korszerűségét. Az anyaggal kapcsolatban kikötés, hogy legyen az állandóság igényének és a köztéri funkciónak megfelelő bármely időjárásálló és külön gondozást nem igénylő.

 • Kiíró olyan emlékhely kialakítását várja el, mely lehetővé teszi az egyéni és közösségi megemlékezések megtartását.

 • A Pályázat nem köti ki a pontos művészeti ágat, de kerüli a monumentalitást, emellett az újszerűséget, a városképhez és környezethez való illeszkedést várja el. A Törőcsik Mari park területén – a park helyszínrajzát, lehatárolását a pályázat 1. számú melléklete tartalmazza – belül az alkotás elhelyezésének pontos helyszíne a 1. sz. mellékletben megjelölt területrész. Pályázónak ezen a kijelölt területrészen kell elhelyeznie tervezett alkotását. A tervezésénél figyelembe kell venni a Feneketlen-tó környezetében jelenleg is fellelhető köztéri alkotások elhelyezkedését és sokaságát is. 

 • Mindezeken túl az emlékhelynek, alkotásnak meg kell felelnie a 21. századi elvárásoknak, s minden körülmények között törekednie kell a fiatalabb generációkkal (is) képes párbeszédre, interakcióra. 

 • Kiíró olyan pályaművet vár, mely alkalmas arra, hogy a városrész emblematikus pontjává váljon érdekessége, különleges látásmódja és esetlegesen szokatlan megközelítésmódja miatt. A kiíró egy nem mindennapi ember és személyiség nem mindennapi megragadását, megmutatását várja.


 I. A pályázat alapadatai

I.1. Kiíró hivatalos megnevezése és címe


Szervezet: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Címe: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

E-mail cím: tmemlekhely@ujbuda.hu


I.2. Kapcsolat

  A Pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere a Pályázat honlapján keresztül történik. 

  A Pályázat honlapja az alábbi címen érhető el:

  https://torocsikmariemlekhely.ujbuda.hu/


  I.3. A Pályázat formája, jellege

  A Pályázati eljárás formája: NYÍLT pályázat.

  A Pályázat jellege: TITKOS.

  A Pályázat lebonyolítása jelen Kiírás és Dokumentáció előírásai szerint történik.

  I.4. A Pályázat időbeli lefolyása, tervezett mérföldkövek

  A Pályázat tervezett mérföldkövei a következők:


  A Pályázat meghirdetése és a Kiírás és Dokumentáció elérésének kezdete:

  2023. augusztus 2.

  Kérdések beérkezésének határideje:

  2023. augusztus 24.

  Válaszadás határideje:

  2023. szeptember 15.

  Pályamunkák beérkezésének határideje:

  2023. október 31.

  Eredményhirdetés:


  2023 végén, Kiíró által meghirdetett időpontban


  I.5. Pályázati feltételek

  Pályázó vagy közös pályázó (Pályázó) – azaz a pályamű (valamennyi) szerzője – az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet:

  a) akivel szemben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (1)-(5) és (7) bekezdései, valamint a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése, a 18. § (4) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről nyilatkozik,

  b) aki a Pályázat titkosságát megőrzi,

  c) aki a Pályázatban meghirdetett tervezési feladat tekintetében a pályázati eljárást követő tervezési szolgáltatás teljesítésére a Kiírásban és Dokumentációban meghatározott feltételek szerint vállalkozik, továbbá ehhez megfelelő szakértelemmel és a tervezési feladat ellátáshoz szükséges, külön jogszabály szerinti – jelen Kiírásban és Dokumentációban meghatározott - jogosultsággal fog rendelkezni és erről nyilatkozik,

  d) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a Kiírás és Dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

  e) aki felhatalmazza a Kiírót, hogy a pályaművét és az abban szereplő megoldásokat a Dokumentációban foglaltak szerint részben vagy egészben felhasználhatja.

   A Pályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó, a Magyar Építész Kamara által az Etikai-fegyelmi Szabályzatban, valamint a vonatkozó, szakmagyakorlás tekintetében irányadó jogszabályokban meghatározott etikai normák betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek.


   I.6. A Pályázatból való kizárás

   A Bírálóbizottság a Pályázót a Pályázatból kizárja a következő esetekben:

   • ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve,

   • ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,

   • ha a Kiírásban és Dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket – figyelembe véve a Dokumentáció II.4. pontját – nem teljesíti a Pályázó pályaműve,

   • ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,

   • ha a pályamű szerzőivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) bekezdése és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

   A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

   A Bírálóbizottság kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő pályaművet, amennyiben a formai hiba a pályamű értékelését ellehetetleníti. Amennyiben az elektronikusan és papír alapon benyújtott pályaművek között eltérés van, Kiíró formai hibának tekinti és az elektronikusan beadott pályaművet tekinti a bírálat és értékelés során irányadónak.

   I.7. A Bírálóbizottság összetétele és munkája

   Ssz.

   Szerepkör

   Név

   1.

   Elnök

   Szabó Levente, DLA építész, tanszékvezető egyetemi tanár, BME Középülettervezési Tanszék

   2.

   Társelnök

   dr. László Imre, Újbuda polgármestere

   3. 

   Tiszteletbeli elnök

   Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze

   4.

   Tag

   Erő Zoltán, Budapest főépítésze

   5.

   Tag

   dr. Szerdahelyi Márk művészettörténész, BTM - Budapest Galéria Köztéri Művészeti Alkotások Osztályának vezetője

   6.

   Tag

   Tihanyi Dominika, DLA tájépítész

   7.

   Tag

   Szegedy-Maszák Zoltán, DLA egyetemi tanár, Képzőművészeti Egyetem, a Doktori Iskola vezetője

   8.

   Tag

   Pelle Zita, építész

   9.

   Tag

   Schreffel János, Újbuda főépítésze

   10.

   Tag

   Büki László, Újbuda Polgármesteri Hivatal, városgazdálkodási igazgató, területért felelős szakértő

   I.8. A pályaművek díjazása


    Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (bruttó):

    5.000.000,- Ft

    A díj legnagyobb összege (bruttó):

    2.500.000,- Ft

    A megvétel legkisebb összege (bruttó):

       500.000,- Ft


    A Bírálóbizottság a beérkezett pályaműveket a II.8. pontban meghatározott szempontok alapján értékeli. Csak a díjazott, illetve a megvételben részesített pályaművek kerülnek meghatározásra, a többi pályaművet a Bírálóbizottság nem rangsorolja.

    A díjak bruttó összegek, melyek mind ÁFÁ-t mind az egyéb fizetendő adókat tartalmazzák és adóköteles bevételek. A díjakkal és megvételi összegek minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

    A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeg kiosztására tesz javaslatot, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a Pályázatot. Abban az esetben, ha a Pályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát a Bírálóbizottság nem tartja megfelelőnek, a díjazásra és megvételre fordított összeg csökkentését javasolhatja. Kiíró a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem téríti meg.

    A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a Pályázati díjazáson, illetve megvételi díjon felüli további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó, korlátlan, kizárólagos, minden, az átdolgozás jogát is magában foglaló, felhasználási módra kiterjedő, harmadik személynek átadható, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, a velük kötendő felhasználási szerződések részletes rendelkezései szerint. 

    A hatályos jogszabályoknak megfelelően a Kiíró részben vagy egészben felhasználhatja a díjazott és megvételben részesített pályaműveket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra is. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályaműveket a szerzői jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a pályamű alkotóit.

    I.9. Dokumentáció elérhetősége

    A teljes Dokumentáció a pályázati regisztrációt követően ingyenesen letölthető a Pályázat honlapjáról:

    https://torocsikmariemlekhely.ujbuda.hu/

    A letöltött dokumentumok kizárólag a pályamű készítésére, a Pályázat során használhatóak fel.

    I.10. A pályázat nyelve

    magyar.

    II. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

    II.1. A Pályázat tárgya

    Törőcsik Mari színművésznő XI. kerületi emlékhelyének megtervezése


    II.2. Tervezési helyszín

     Budapest Főváros XI. kerület, Törőcsik Mari park (hrsz.4465) 1. sz. melléklet szerint lehatárolt területrésze.


     II.3. Kérdések és válaszok

     A Pályázók a Kiírással, a Dokumentációval és a Pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel az I.4. fejezetben megjelölt időpontig, a következő email útján fordulhatnak a Kiíróhoz magyar nyelven: tmemlekhely@ujbuda.hu

     A határidőben feltett kérdéseket a Kiíró az I.4. fejezetben megjelölt időpontig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a Dokumentáció részét képezik.

     A Kiíró legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig – az értékelési szempontok kivételével – a Dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a pályázati eljárás lefolytatásától visszaléphet (ebben az esetben a Kiíró kártérítéssel nem tartozik). A Kiíró a pályaművek benyújtásának határidejét a kérdésekre vonatkozó válaszadás alkalmával is meghosszabbíthatja.     II.4. A pályaművek benyújtandó munkarészeinek tartalmi követelményei

     A tartalmi követelményeknek Kiíró a benyújtandó tervlapok számát tekinti, valamint a Dokumentációban előírt meghatározó, fő tartalmi elemeket, amelyek hiányában a pályamű érdemben nem bírálható el. Kiíró a tervlapokon kötelezően elhelyezendő munkarészek minimum tartalmát ismerteti. Amennyiben meghatározott minimum tartalom bármilyen tervi és szöveges megoldással megtalálható a pályamunkákban, Kiíró úgy tekinti, hogy a Pályázó teljesítette a tartalmi követelményeket. Az egyes tervlapokon a minimum követelmények mellett a terv/koncepció értelmezését segítő egyéb rajzok, magyarázó ábrák, tervek, információk, látványok elhelyezhetők. 

     A Pályázatban szereplő mértékegységeket SI rendszerben kell megadni.

     A Pályázaton való részvételhez legalább az alábbi munkarészek beadása szükséges, amely pályamű nem tartalmazza a meghatározott alábbi munkarészek mindegyikét, értékelés nélkül kizárásra kerül.

     A Pályázatra benyújtandó munkarészek:

     Munkarész

     Tartalom

     Benyújtás módja

     Makett

     Az alkotás és környezetrendezésének – a koncepciónak megfelelő léptékű – makettje

     a pályamű részeként, biztonságosan becsomagolva

     Tervlap(ok)

     (min. egy, max. három darab)


     Az alkotás és környezetrendezésének látványtervei

     Átnézeti helyszínrajz a tervezési területről, az alkotás helyének megjelölésével, 1:1000 léptékben

     Koncepcióterv, környezetalakítási terv 1:50, ill. a bemutatáshoz megfelelő léptékben

     Részletrajzok a bemutatáshoz megfelelő léptékben

     nyomtatva és digitálisan

     Műszaki leírás

     Pályamű szöveges bemutatása

     nyomtatva és digitálisan

     Tervezői költségbecslés

     A teljes projekt megvalósítására vonatkozóan

     nyomtatva és digitálisan

     Nyilatkozatok

     Pályázói nyilatkozat

     Adatlap a pályázatok adatainak és a díjazás szerzők közötti megosztásának feltüntetésére

     Nyilatkozat a szabadalmi oltalomról

     csak nyomtatva, lezárt borítékban

     Pályamű digitális benyújtása

     Látványterv(ek)

     Tervlap(ok)

     Műszaki leírás

     Tervezői költségbecslés

     digitális adathordozón

     Kiíró a pályaművek vizuális bemutatását nyomtatott tablók formájában várja el. A Pályázat során legalább 1, legfeljebb 3 darab, ISO A1 méretű (594x841 mm) tabló adható be pályaművenként, álló vagy fekvő tájolással történő elrendezéssel. Az A1 formátumú tablókat színes nyomtatással, legalább 3 mm vastag habkartonra, vagy azzal egyenértékű merev hátlapra kasírozva 1 példányban kell beadni. Több tervlap esetén a tervlapokat a Pályázóknak rajzszámmal kell ellátniuk a titkosság szabályainak betartásával.

     A Pályázat során összesen legfeljebb 1 db álló A4 méretű, 10 oldalnál nem hosszabb műszaki leírás nyújtható be (Arial, 11 betűméret, normál sorközzel), amely tartalmazhat szöveget, ábrákat, látványterveket. A dokumentum lapszám mennyisége a Pályázat tárgyának volumene és összetettsége alapján került meghatározásra.

     A műszaki leírás kötelező eleme a benyújtandó pályázati anyagnak. A benyújtott műleírásnak az alábbi témákra kell kitérnie:

     • Címlap, bevezetés,

     • Illeszkedés a környező városszövethez és természeti környezethez,

     • Tervezési alapgondolat és koncepció,

     • Képzőművészeti/tájépítészeti formálás, anyaghasználat, műszaki igényszint megfogalmazása,

     • Növényalkalmazás bemutatása (amennyiben releváns).

     • A Pályázó díjban, illetve megvételben nem részesülése esetén előre meghatározhatja, hogy a kilétét a Kiíró megismerje és a pályázati anyagát nyilvánosságra hozza, a titkosságot nem sértő módon, a műleírás elején tett nyilatkozatával.


     II.5. A pályaművek benyújtandó munkarészeinek formai követelményei

      Nyomtatott anyagok benyújtása:

      A nyomtatott anyagot a pályázati küldeménynek kell tartalmaznia az alábbi formában:

      • A1 formátumú tervlapokat színes nyomtatással, legalább 3 mm vastag habkartonra, vagy azzal egyenértékű merev hátlapra kasírozva 1 példányban kell beadni.

      • Álló A4 formátumú műszaki leírást összefűzve, az oldalak folyamatos számozásával,1 példányban kinyomtatva kell beadni.

      • A Tervezői költségbecslést A4 formátumban 1 példányban kinyomtatva, összefűzve kell beadni.

      • A Nyilatkozatok kizárólag a titkosság megsértése nélkül, lezárt borítékban adhatók be.

      Elektronikus dokumentáció:

      A pályamű digitális mellékletét a lezárt borítékon kívül kell a csomagban elhelyezni, és az nem sértheti a titkosságot. A digitális adathordozó mellékletre csak és kizárólag a pályamű műszaki munkarészeit szabad és kell elhelyezni, a nyilatkozatokat tilos!

      • Látványterv(ek) minimum 600 dpi felbontással .jpg formátumban.

      • Tervlap(ok) PDF formátumban.

      • Műszaki leírás PDF formátumban.

      • Tervezői költségbecslés táblázatban (.xlsx).


      II.6. A pályaművek beadásának menete

      A színesen kinyomtatott és felkasírozott tervlapo(ka)t és a digitális mellékletet 1 példányban a postai és gyorspostai előírásoknak megfelelő zárt csomagolásban (pályázati csomag) kell beadni. A makettet biztonságos csomagolásban, a pályázati csomag részeként kell benyújtani.

      A pályaműveket postai úton vagy futárszolgálat segítségével kell benyújtani az alábbi címen:

      Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság

      1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. földszint recepció

      A pályaműveket 2023. augusztus 28. napjától lehet a fenti címre benyújtani. A hivatali munkarend miatt a pályaműveket hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között tudja fogadni a Kiíró a megadott címen.

      Feladó megnevezése: Törőcsik Mari pályázat

      (Egyéb megnevezés kizáró ok!)

      A késve beérkező pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a Pályázatból kizárja.

      A csomag küldéséhez/postázáshoz az alábbi szabályok betartása kötelező:

      • a Pályázati Kiírás szerint meghatározott pályázati csomag egy, a futárszolgálat által elfogadott nagyobb csomagolásba (boríték) helyezendő;

      • a pályázati csomagnak mindenben meg kell felelnie a kiírásban foglaltaknak;

      • a külső csomagolás (boríték) csak a pályázati csomagot tartalmazhatja;

      • a pályaművet a fent meghatározott címre kell küldeni;

      • a külső csomagoláson sem jelenhet meg a Pályázó neve, címe vagy más azonosításra alkalmas adata;

      • a külső csomagoláson feltüntetendő a „Törőcsik Mari pályázat” cím;

      • amennyiben a csomagküldés során a küldemény értékét a Pályázó megjelöli, az ebből adódó vámterheket, vámhivatali eljárást a Kiíró nem vállalja, az ebből adódó késés és határidő túllépés felelőssége a Pályázót terheli.


      II.7. Titkosság

      A Pályázat titkos. A pályaművet tartalmazó küldeményen, nyomtatott dokumentációban, elektronikus dokumentumon semmilyen titkosságot sértő felirat, jel, név, cégnév, beazonosíthatóságot elősegítő elem nem lehet. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel, pályázati azonosító számmal ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

      A titkossági szabályokat megszegő pályaművet a Bírálóbizottság kizárja.


      II.8. Értékelési szempontok


      A bírálóbizottság előnyösen értékeli a pályaművet, amennyiben:

      • A pályázati kiírásban megadott elvárásoknak a pályamű teljeskörűen megfelel a megoldásaival.

      • Az emlékhely városképet meghatározó, de a parki környezettel arányos elem.

      • Igazodik a környezeti adottságokhoz, ugyanakkor tartalmaz olyan sajátságos elemeket, melytől felismerhetővé, jellegzetessé válik (egyediség, identitás).

      • Az emlékhely karaktere, anyaghasználata, kivitelezési technológiája korszerű, tartós, és illeszkedik annak elvi koncepciójához, műszaki megoldásaihoz.

      • Az emlékmű és környezetrendezésének teljes tervezett bekerülési költsége a bruttó 30.000.000 Ft-ot nem haladja meg.

      • Az emlékhely képzőművészeti, tájépítészeti vagy egyéb alkotói eszközökkel méltó módon jeleníti meg Törőcsik Mari életművét és személyiségét.

      • Az emlékmű mértékben lehetőséget biztosít az egyéni és az ünnepélyes közösségi megemlékezések megtartására.

      • A tervek egésze és tájépítészeti, műszaki színvonala biztosítja a megvalósíthatóságot.

      • A tervlapok grafikai megjelenése könnyen érthető, látványos, műszaki szempontból követhető, a szükséges információmennyiséget tartalmazza.


      II.9. A pályázatot követő folyamatok

       Eredményhirdetés

       Kiíró a Bírálóbizottság döntése alapján legkésőbb az I.4. pontban meghatározott ütemterv szerint a Pályázat eredményét kihirdeti. Kiíró az eredményhirdetés pontos időpontjáról és helyszínéről a Pályázat honlapján keresztül ad tájékoztatást. A Pályázat zárójelentését a Kiíró a Pályázat honlapján keresztül minden Pályázónak elérhetővé teszi, az eredményhirdetésen személyesen részt vevő Pályázóknak átadja.

       A Kiíró a Pályázat során beérkezett pályamunkákat nyilvánosan bemutathatja. Ebben az esetben a nyilvános bemutatás időpontjáról és helyszínéről Kiíró a Pályázat honlapján keresztül értesíti a Pályázókat, és a Bírálóbizottság tagjait.

       Azon pályaműveket, amelyek nem részesültek díjazásban vagy megvételben, a Kiíró a Pályázóknak visszaadja. A díjazásban és megvételben nem részesült pályaműveket a Pályázó az eredményhirdetést követően, nyilvános bemutatás esetén a pályázat nyilvános bemutatása után a Kiíró I.1. pont szerinti címén veheti át a Pályázat honlapján megjelölt időpontig. A Kiíró a Pályázat lezárását követően a makettek tárolását biztosítani nem tudja.

       Tervezési megbízás

       A Kiíró a pályázat győztesével kíván szerződést kötni (kiíró kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel jogosult szerződést kötni, a pályázó a szerződéskötéskor átláthatóságáról nyilatkozni köteles) a tervezésre és a kivitelezés szakmai irányítására, amennyiben a terv megvalósítását az Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja. Jelen pályázat kiírása nem tartalmaz a nyertes pályamű megvalósítására irányuló kötelezettségvállalást.

       Pályázó a pályaművének beadásával vállalja, hogy nyertesség esetén – amennyiben benyújtott pályaműve jellege azt kívánja – rendelkezik vagy rendelkezni fog a pályaműve megvalósításához esetlegesen szükséges engedélyeztetéshez megfelelő jogosultságú szakemberrel és/vagy szakági tervezővel.


       III. MELLÉKLETEK

       A teljes pályázati dokumentáció letölthető PDF formátumban ITT.

       A tervezési területhez kapcsolódó közműtérkép (tájékoztató jellegű, így minden esetben szükséges az illetékes szakhatóságoktól pontos, a tervezési területre vonatkozó közműtérkép kikérése)

       Informatív adatok Törőcsik Mariról:


       IV. BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

       A pályázati kiírás értelmében a határidőre beérkezett kérdések kapcsán a Kiíró a Bíráló Bizottság tagjaival egyetértésben a következő válaszokat adja (2023. szeptember 15.):

       Sorszám

       Kérdés

       Válasz

       1.

       A Tervpályázati Rendelet 18. § (4) bekezdése értelmében

       "A Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltakon túl vélelmezni kell, hogy összeférhetetlen az a pályázó, aki a bírálóbizottság

       a) résztvevőjével megegyező gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanazon gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy

       b) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be."

       1/1. A Tervpályázati Rendelet 18. § (4) a) pontja alapján összeférhetetlen-e olyan pályázó, aki pályázatát jelen eljárásban magánszemélyként, illetve egyéni vállalkozóként nyújtja be, ugyanakkor részesedéssel rendelkezik olyan egyéb gazdálkodó szervezetben, ami munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll olyan gazdálkodó szervezettel, amiben a bírálóbizottság résztvevője rendelkezik részesedésssel?

       1/2. Az összeférhetetlenség egy adott időpontban (pl. a pályamű benyújtásának napja, vagy 2023.10.31.), vagy egy időintervallumban (jelen esetben pl. 2023.08.02-2023.10.31.) értelmezendő?

       1/3. A Tervpályázati Rendelet 18. § (4) b) pontja alapján összeférhetetlen-e olyan pályázó, aki a bírálóbizottság résztvevőjével 2022.09.05. napján közösen pályaművet nyújtott be, de pályaművét jelen eljárásban 2023.09.05. napja után nyújtja be?

       1/1. A Pályázó által felvázolt helyzet önmagában nem eredményez összeférhetetlenséget. A Kbt. 25. § (3) bekezdés szerint ugyanakkor, ha a (2) bekezdés szerinti cselekmények vagy bármely más forrásból származó információ alapján felmerül az összeférhetetlenség kockázata, az ajánlatkérő köteles megvizsgálni az összeférhetetlenség fennállását.

       A (4) bekezdés akként rendelkezik, hogy összeférhetetlenség áll fenn akkor, ha az ajánlatkérő részéről az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személy – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is – közvetve vagy közvetlenül olyan pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekeltséggel rendelkezik, amely úgy tekinthető, hogy befolyásolja funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlását.

       1/2. Nem nyújthat be pályaművet, pályamű kidolgozásában nem vehet részt, aki a pályázati eljárás előkészítésében, lefolytatásában, bírálatában, illetve a döntés előkészítésében részt vesz. Ugyanígy nem nyújthat be pályaművet, akivel összeférhetetlen személy a pályázat előkészítésében, lefolytatásában stb. részt vesz; nem vehet rész a bírálóbizottság munkájában, aki a pályázóval a jogszabály által összeférhetetlennek minősített jogviszonyba kerül, az adott tervvel kapcsolatban létrejövő jogviszony befejeződéséig. Az összeférhetetlenséget sok esetben csak az adott körülmények részletes vizsgálata alapján lehet megállapítani, a lényeg a szabályozás céljának megvalósítása, az eljárás tisztaságának megőrzése.

       1/3. Ez okból nem összeférhetetlen.

       Pályáztató felhívja a T. Érdeklődők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés célja és funkciója a Kiírás, a Dokumentáció, a Pályázat nem egyértelmű, hiányos, egymásnak ellentmondó rendelkezéseinek tisztázása a megfelelő pályázattétel érdekében. Az egyes érdeklődők jogértelmezéssel kapcsolatos kérdései egyrészt nem minősülnek kiegészítő tájékoztatás kérésnek, másrészt Pályáztató nem is jogosult a jogszabályok értelmezésére. A T. Érdeklődők a jogszabályok értelmezésével kapcsolatos kérdéseiket az arra jogosult szervezetek (pl.: Igazságügyi Minisztérium, Közbeszerzési Hatóság) részére tehetik fel.

       2.

       Pályázók rendelkezésére tudja-e bocsátani Kiíró a tervezési terület és környezetének geodéziai felmérését szerkeszthető formátumban (dwg), ami az alapvető adatokon túl (telekhatárok, szintmagasságok, terep, műtárgyak, közművek, stb) lehetőség szerint tartalmazza a meglévő növényzetet (szintmagasságokkal együtt!), meglévő köztéri alkotásokat, és minden egyéb, pályázat szempontjából releváns információt?

       A Kiíró hamarosan közzéteszi a pályázat honlapján a tervezési terület geodéziai felmérését. Kérjük a T. Érdeklődőket, hogy kísérjék figyelemmel a honlapot a további adatszolgáltatás elérése érdekében. 

       Az elkészült geodéziai felmérés elérhető ITT.

       3.

       Kérjük egyértelművé tenni, hogy a Kiíró felülbírálhatja-e a Bírálóbizottság döntését a rangsorra, és különös tekintettel a győztesre vonatkozóan, akivel szerződést kíván kötni?

       A pályázati felhívás vonatkozó fejezete szerint: "A Kiíró a pályázat győztesével kíván szerződést kötni (Kiíró kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel jogosult szerződést kötni, a pályázó a szerződéskötéskor átláthatóságáról nyilatkozni köteles) a tervezésre és a kivitelezés szakmai irányítására, amennyiben a terv megvalósítását az Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja. Jelen pályázat kiírása nem tartalmaz a nyertes pályamű megvalósítására irányuló kötelezettségvállalást." Tehát a Kiíró egyértelmű szándéka, hogy a szakmai zsűri által meghozott döntés értelmében nyertes pályázóval szerződjön, ugyanakkor azt figyelembe kell venni, hogy ezt a döntést az Önkormányzatot irányító Képviselő-testületnek, valamint a terület tulajdonosának, Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének is jóvá kell hagynia. Jogszabályilag ugyanis "A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló" 1991. évi XX. törvény 109. § értelmében mindenképp szükséges a Képviselő-testület javaslata és tekintettel arra, hogy fővárosi területről van szó, így a Fővárosi Közgyűlés döntése.

       4.

       Ki a várható célközönsége az emlékműnek? Van-e már meglévő csoport, szerveződés, aki megemlékezéseket tartana itt, illetve van-e kiemelt emléknap, ami kötődik az emlékműhöz?

       Az emlékhely nem konkrét célközönségnek lesz létrehozva, de idéznénk a pályázati fehívás részben ide vonatkozó részét: "...Mindezeken túl az emlékhelynek, alkotásnak meg kell felelnie a 21. századi elvárásoknak, s minden körülmények között törekednie kell a fiatalabb generációkkal (is) képes párbeszédre, interakcióra.

       - Kiíró olyan pályaművet vár, mely alkalmas arra, hogy a városrész emblematikus pontjává váljon érdekessége, különleges látásmódja és esetlegesen szokatlan megközelítésmódja miatt. A Kiíró egy nem mindennapi ember és személyiség nem mindennapi megragadását, megmutatását várja." A Kiíró célja tehát, hogy mindenki számára egy különegles emékhely legyen létrehozva, mely egy nyilvános hely, ahova bárki (értelemszerűen a megfelelő bejelentési kötelezettségekkel) programot/megemlékezést szervezhet. Kiemelt emléknap egyelőre nincs kijelölve - ez a későbbiekben lehet a Művésznő születési vagy halálozási évfordulója, a Színházi Viágnap, a Magyar Film Napja, stb. Nincs még döntés erre vonatkozóan.

       5.

       Bár a kiírás szerint a tervezőnek a kijelölt tervezési területen kell elhelyezni az alkotását, van-e lehetőség a koncepció függvényében kiterjeszteni a beavatkozást nagyobb területre?

       Az alkotás kizárólag a megjelölt területre helyezhető, a favédelmi zónákat figyelembe véve.

       6.

       Van-e kikötés a tervezett mű paramétereire (maximális magasság, minimális zöldfelület stb.)?

       Nincs kikötés a tervezett alkotás műszaki paramtéreire, azonban szükséges figyelembe venni a területi és környezeti korlátozásokat, adottságokat (pl. favédelmi zónák).

       7.

       Mi a tervezett mű megvalósításának tervezett időpontja (a jelenleg bruttó 30 milliós bekerülési összeg esetében milyen inflációs tényezővel számol a Kiíró)?

       Amennyiben sikeres pályázat zárul és a nyertes pályamű megvalósítását jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés (tekintettel arra, hogy fővárosi területről van szó), úgy a tervezett avatási dátum 2024. év tavaszának vége. A megvalósítás függ azonban a nyertes alkotás jellegétől, paramétereitől is, ezért a kivitelezés pontos ütemezése a későbbiekben lesz meghatározható. Az inflációs tényezőre vonatkozóan a tervezett bekerülési összeg módosítása a Képviselő-testület hatásköre.

       8.

       Az alkotás időbeliségére, élettartamára vonatkozóan van-e bármilyen elvárás a Kiíró részéről? Kiíró részéről elvárt-e állandó alkotás létrehozása és elhelyezése, vagy időszakos, ideiglenes alkotás is elképzelhető?

       A pályázati felhívás vonatkozó fejezete szerint: "Kiíró sem az emlékhely, alkotás karakterére, sem a választott technológiákra vonatkozóan nem tesz megkötést, de elvárja mindezek korszerűségét. Az anyaggal kapcsolatban kikötés, hogy legyen az állandóság igényének és a köztéri funkciónak megfelelő bármely időjárásálló és külön gondozást nem igénylő." A Kiíró célja tehát, hogy egy állandó emékhelyet hozzon létre.

       9.

       Rendelkezésre áll a tervezési területről (és környezetéről) geodézia? Ha igen, tudják biztosítani a pályázók számára?

       A Kiíró hamarosan közzéteszi a pályázat honlapján a tervezési terület geodéziai felmérését. Kérjük a T. Érdeklődőket, hogy kísérjék figyelemmel a honlapot a további adatszolgáltatás elérése érdekében.


       Az Adatvédelmi tájékoztató ITT található.

       Felhasznált fotók forrása: fortepan.hu